Финансиране

Дейността на фондацията се финансира от встъпителни и последващи имуществени вноски на учредителя, както и даренията, завещанията и други разрешени от закона източници, направени от местни и чуждестранни физически и юридически лица, също и от евентуална стопанската дейност на фондацията.

Лицата, предоставили средства на фондацията, могат да поискат с тях да бъде учредена награда или стипендия, специален фонд, или по друг начин да изразят волята си за тяхното оползотворяване. При даряване на средства за награди или за наградни стипендии фондацията привлича експерти за определяне на победителите.

Фондацията издава на дарителите удостоверение за акта на дарението, води регистър на направените дарения и/или завещания и ги отчита по определения от счетоводните и данъчни закони ред.