AML Политика

Политика срещу Пране на пари (Anti-Money Laundering Policy)

Прането на пари е прикриването на незаконен източник на средства чрез конвертирането му в парични средства или инвестиции, които са привидно легитимни.

Общи разпоредби

Тази Политика срещу Прането на пари (наричана по-долу – “Политика AML“) описва процедурите и механизмите, използвани от за предотвратяване изпирането на пари. Фондация „Магията е изкуство“ (наричана по-долу – „Фондацията“) се придържа към следните правила:

 • да не влиза в бизнес отношения с престъпници и/или терористи;
 • да не обработва сделки, които са резултат от престъпни и/или терористични дейности;
 • да не улеснява сделки, свързани с престъпни и/или терористични дейности;

Процедури за проверка

Фондацията въвежда свои собствени процедури за проверка на спазването на стандартите за борба срещу прането на пари и политиката “идентифициране на дарителите“

Дарителите (клиентите) на Фондацията преминават процедура за проверка (трябва да предоставят документ за самоличност: паспорт или лична карта). Фондацията си запазва правото да събира дарителска информация за идентификация за целите на Политиката AML. Тази информация се обработва и съхранява стриктно в съответствие с Декларацията за поверителност на Фондацията.

Фондацията може също така да изиска втори документ за идентифициране на Клиента: банково извлечение или сметка за комунални услуги не по-стара от 3 месеца, която включва пълното име на Клиента и настоящия му адрес.

Фондацията проверява автентичността на предоставените от Клиентите документи и информация и си запазва правото да изиска допълнителна информация за Клиентите, които са определени като опасни или подозрителни.

Ако идентификационната информация на Дарителя е променена или дейността му изглежда подозрителна, Фондацията има право да изиска актуализирани документи от Дарителя, дори ако те са били проверени в миналото.

Служител за Борба срещу Изпирането на пари

Служителят за Борба срещу Изпирането на пари е служител на Фондацията, който е отговорен за спазването на Политиката AML, като например:

 • събиране на идентификационната информация на Дарителите;
 • въвеждане и актуализиране на вътрешни политики и процедури за създаване, преглед, подаване и съхраняване на всички доклади в съответствие със съществуващите закони и разпоредби;
 • мониторинг на даренията и анализ на съществени отклонения от обичайните дейности/желания на Дарителите;
 • въвеждане на система за управление на записите за съхраняване и извличане на документи, файлове, формуляри и дневници;
 • редовно актуализиране на оценката на риска.

Служителят за Борба срещу Прането на пари има право да взаймодейства с правоприлагащите органи, чиято дейност е предотвратяването на прането на пари, финансирането на тероризъм и други незаконни дейности.

Мониторинг на Даренията

Мониторингът на даренията на дарителя и анализът на получените данни е също и инструмент за оценка на риска и засичането на подозрителни дарители. Ако има съмнение за пране на пари, Фондацията си запазва правото да:

 • да докладва подозрителни дарения на съответните правоприлагащи органи;
 • да изиска от Дарителя да предостави допълнителна информация и документи;
 • да откаже или да върне/възстанови направено дарение/я.

Горният списък не е изчерпателен. Служителят за спазване на политиката на AML следи всяко едно от направените датения, за да определи дали да ги докладва и да ги разглежда като подозрителни.

Оценка на риска

В съответствие с международните изисквания, Фондацията прилага подход, базиран на оценката на риска, за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризъм. По този начин мерките, насочени към предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризъм, са съизмерими с идентифицираните рискове, което позволява ресурсите да бъдат ефективно разпределени. Ресурсите се използват приоритетно; най-голямо внимание се отделя на най-големите рискове.