Учредителен акт

ФОНДАЦИЯ В ЧАСТНА ПОЛЗА
“МАГИЯТА Е ИЗКУСТВО”

Аз, долуподписаният Христо Живков Христов, реших днес – 24.08.2020 г. да основа фондация „Магията е изкуство“, която да развива дейност в частна полза.

За създаването на настоящата фондация едностранно и безвъзмездно предоставям ДАРЕНИЕ в размер на 100 (сто) лева за постигане на нестопанските цели, изложени подробно по-долу.

Общи положения
Правен статут

Чл. 1. (1) Фондацията е независимо юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, учредено в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) .

(2) Фондацията осъществява дейността си като некорпоративно юридическо лице в частна полза в съответствие с Конституцията, закони на страната и този Учредителен акт.

(3) Фондацията е доброволно създадена, независима, самоуправляваща се организация и не извършва политическа, синдикална и религиозна дейност.

(4) Фондацията може да открива свои клонове извън населеното място, в което се намира седалището.

(5) Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

(6) Фондацията има своя банкова сметка, свой отличителен знак (лого) и печат.

Наименование и седалище

Чл.2.(1) Наименованието на фондацията е “Магията е изкуство”.

(2) Наименованието на Фондацията се превежда и изписва на английски език по следния начин:

“Art of Magic Foundation ” (Sofia, Bulgaria)

(3) Седалището на фондацията е в град София.

(4) Адресът на управление на фондацията е: гр. София, общ. Столична, п.к. 1220, ж.к.“Лев Толстой” бл.54, вх.Г, ап.84

(5) Наименованието на фондацията, седалището, адреса на управление и данни за регистрацията, включително ЕИК се поставят върху всички писмени изявления на фондацията.

Цели и основен предмет на дейност на фондацията

Чл.3. Целите и основният предмет на фондацията са:

1. Да подпомага опазване ценностите и развитието на магичното изкуство в България, неговото разпространение и утвърждаване на световната сцена – средство за утвърждаване на националната идентичност, самочувствие и гордост.

2. Да насърчава сътрудничеството между различни жанрове на изкуството за обогатяване културния живот, популяризиране на магичното изкуство и за развитие художествения вкус и критерии на публиката;

3. Осъществява професионален диалог и обмен на идеи и постижения със сродни организации и институти за създаване на устойчиви модели и практики и провеждане на съвместни регионални, национални и международни инициативи.

4. Поддържа развитието на артистите в сферата на магичното изкуство, с акцент – талантливите млади българи.

5. Работи за развитието на националните и общочовешки духовни и културни ценности.

6. Допринася за развитие на гражданския сектор в областта на изкуствата и културата и за усъвършенстване на законодателството.

Средства за постигане на целите

Чл. 4.(1) Фондацията осъществява своите цели и дейност чрез:

1. инициативи и дейности за създаване на нови произведения на изкуството и документирането им, както и документиране на наследството в българското магично изкуство;

2. самостоятелни форуми и участие във форуми на други организации в областта магичното изкуство и в други жанрове като – регионални, национални и международно фестивали, конкурси, прегледи, изложби, представления, инсталации, програми, пърформанси и др.

3. инициативи за професионално развитие на младите илюзионисти, в това число с използване на нови техники и технологии в магичното изкуство.

4. разработване и изпълнение на проекти и медийни изяви за привличане на партньори и дарители от страната и чужбина за реализация на културни проекти и инициативи у нас и зад граница;

(2) За постигане на своите цели фондацията може да реализира други дейности, свързани с основния ù предмет, разрешени от закона като и използва приходите за реализиране на целите си като:

1.създаване, регистрация и продажба на авторски сценични номера и изпълнения в магичното изкуство и реквизит за тях, организиране на платени обучения, семинари,конференции, предоставяне на консултантски услуги, експертна помощ и др.

2.създаване на аудиовизуални произведения, издаване на вестници, списания, радио- и ТВ-канали в интернет и др.

(3) Дейностите по предходната алинея се управляват по нормите, установени със съответните закони като приходите от тях, ако има такива, ще се изразходват единствено за постигане целите на фондацията;

Имущество. Набиране на средства за финансиране на дейността

Имущество

Чл.5. (1) Имуществото на фондацията се състои от:

1. Встъпителни и последващи имуществени вноски на учредителя;

2. Дарения, завещания, субсидии, спонсорства и други пожертвования;

3. Приходи от стопанската дейност на фондацията;

4. Приходи от стопанисване имуществото на фондацията, ако има такова;

5. Други източници, приходи и постъпления, разрешени от закона и реализирани по съответния законов ред.

(2) Имуществото съставлява единен фонд и се изчислява в български лева.

Набиране на средства за финансиране дейността

Чл.6. (1) Дейността на фондацията се финансира от встъпителни и последващи имуществени вноски на учредителя, както и даренията, завещанията и други разрешени от закона източници, направени от местни и чуждестранни физически и юридически лица, също и от евентуална стопанската дейност на фондацията.

(2) Предоставените средства могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими собственост, вещни права, обекти на интелектуална и индустриална собственост, включително и тези на лицата, подпомагани от фондацията;

(3) Лицата, предоставили средства на фондацията, могат да поискат с тях да бъде учредена награда или стипендия, специален фонд, или по друг начин да изразят волята си за тяхното оползотворяване. При даряване на средства за награди или за наградни стипендии фондацията привлича експерти за определяне на победителите.

(4) Предоставянето на средствата може да бъде направено безусловно или под условие. Средствата, предоставени под условие, което има политически характер или противоречи на закона, учредителния акт, целите на фондацията и добрите нрави не се приемат, а приетите се връщат на дарителя;

(5) Фондацията издава на дарителите удостоверение за акта на дарението, води регистър на направените дарения и/или завещания и ги отчита по определения от счетоводните и данъчни закони ред.

(6) Фондацията води регистър на извършените дарения и завещания в съответствие с действащото законодателство и стриктно идентифицира дарителите/заветниците с цел прозрачност на произхода на полученото имущество за предотвратяване участието на фондацията в схеми за „изпиране на пари” и/или „финансирането на тероризма”.

Допълнителна стопанска дейност

Чл. 7. (1) Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на дейността, за която е регистрирана и като използва приходите от дейността за постигане на определените с учредителния акт цели, съгласно чл. 3, ал. 1 – 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Фондацията не разпределя и не изплаща печалба от своята дейност.

(3) Стопанска дейност на фондацията може да бъде:

1. издателска, продуцентска, импресарска, консултантска дейност, информационни и рекламни услуги, представителство, посредничество и агентство;

2. сделки с интелектуална собственост, включително сключване на авторски, лицензионни договори и на комисионни сделки;

3. създаване на софтуерни, аудиовизуални и мултимедийни продукти, разпространението и продажбата им;

4. както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

Управление на финансовите средства и имущество

Чл.8. (1) Извършваната от фондацията стопанска дейност се осъществява при условията и реда, определени в Търговския закон и законите регулиращи съответната културна или стопанска дейност, Закона за статистиката за наблюдаваните производства и счетоводните и данъчни закони.

(2) За съхраняване и увеличаване имуществото си фондацията може да прави вложения в банкови депозити, интелектуална собственост и ценни книжа; да придобива собственост или ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи; да учредява или да участва като акционер и съдружник, съвместно с други лица или самостоятелно в акционерни търговски дружества и дружества с ограничена отговорност и др. като самата фондация не извършва търговска дейност.

(3) Приходите получени от дейностите, изброени в предходната алинея се използват само за постигане целите на фондацията.

Устройство, управление и представителство

Чл.9. (1) Фондацията се представлява и управлява от нейния Учредител – Христо Живков Христов, който е Председател на фондацията.

(2) По преценка и решение на Учредителя, той може да назначи друго физическо лице за Председател на Фондацята, чиито права и задължения определя в заповедта му за назначение или в договор с него.

(3) По решение на Учредителя могат да бъдат създавани помощни органи, които да подпомагат дейността на фондацията като – експертни съвети, конкурсни журита и да бъде наеман административен персонал, чиито вид и състав определя Председателят.

(4) За себе си учредителят запазва правата по чл.13.

Управителен орган

Чл.10. (1) Председателят на фондацията е управителен орган на фондацията, който се определя от Учредителя

(2) Правомощията на Педседателя, в случай че той е лице, различно от Учредителя, се определят от Учредителя на фондацията.

(3) Фондацията се управлява с решения на Председателя, които се вписват в специална книга в хронологичен ред.

Чл. 11. Първият Председател на Фондацията „Магията е изкуство“ е нейният учредител –

Христо Живков Христов, ЕГН ********** , чийто мандат не е ограничен със срок.

Правомощия на Председателя

Чл.12. (1) Председателят на фондацията има следните правомощия:

1. Ръководи, организира и носи отговорност за цялостната дейност и резултати от дейността на фондацията.

2. Осъществява контактите на фондацията с външната среда и взаимодействието на фондацията с институциите и местните власти, с организации в културата – български и чуждестранни;

3. Организира набирането на средства за дейността на фондацията; разработва проекти за кандидатстване в обявени конкурси за финансиране на проекти в културата – у нас и в чужбина;

4. Взема решения за създаване на помощни структури за подпомагане дейността на Фондацията – експертни съвети, конкурсни журита и др.

5. Управлява персонала на фондацията, когато има такъв;

6. Взема решения, а при необходимост разработва и други вътрешни актове за регулиране на дейността на фондацията.

7. Разработва основните насоки и програма за дейност на фондацията;

8. Изготвя годишните отчети за дейността на фондацията и утвърждава финансовия;

9. Взема решения и носи отговорност за разходваното имущество;

10. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

11. Взема решение за участие на фондацията в други организации и в други юридически лица;

12. Сключва договори със служители на фондацията или издава заповеди за назначение им и утвърждава щатно разписание на служителите;

13. Организира стопанисването, съхраняването, опазването, правилното и ефективно разходване и акумулиране на имуществото/средства на Фондацията;

(2) Председателят може да делегира част от своите правомощия на трети лица, включително и на изпълнителен директор – с нотариално заверено пълномощно, в което фигурира и изричното съгласие на Учредителя;

(3) Взема решения по всички други въпроси, отнасящи се до дейността на фондацията, с изключение на правата по чл.13, които учредителят е запазил за себе си.

Запазени права

Чл.13. (1) За себе си Учредителят запазва правото:

1.Да изменя и допълва учредителния акт (устава) на фондацията.

2.Да избира и освобождава Председателя, ако е лице, различно от учредителя при спазване на законодателството, а при обстоятелствата, които налагат това – и по всяко време;

3. Да контролира дейността на фондацията, а при необходимост – да назначава проверки от външни експерти;

4. Да взема решение за преобразуване и прекратяване на фондацията.

5. В случай на прекратяване дейността на фондацията да действа като ликвидатор.

6. Да получи, след ликвидация при прекратяването на фондацията, цялото нейно налично имущество.

7. Дава изрично съгласие за делегиране на правомощия от Председателя на трети лица, в това число – на Изпълннителен директор;

(2) В случай, че Учредителят бъде обявен за отсъстващ, поставен под запрещение и при смърт, запазените права по предходната алинея, в посочения предпочитателен/запазен/ ред, преминават върху определено от него трето лице, негов възходящ наследник, негов низходящ наследник или ако такова не е определено – върху съответния орган на фондацията.

Правомощия на помощните органи

Чл.14. Правата и задълженията на помощните органи, в зависимост от вида и функциите им се определят в заповед на Председателя или друг административен акт.

Книги / документация на фондацията

Чл.15. Фондацията води, поддържа и съхранява:

(1) Книга на решенията на Председателя и Почетна книга на дарителите;

(2) Изискваните от счетоводните закони и статистиката документи.

Срок, прекратяване и ликвидация на фондацията

Срок

Чл.16. Дейността на Фондацията не е ограничена от срок.

Прекратяване

Чл.17. (1) Дейността на Фондацията се прекратява с решение на Учредителя.

(2) При обстоятелствата, изброени в чл. 12, ал.2 Фондацията може да бъде прекратена и по мотивирано предложение на Председателя, ако той е физическо лице, различно от Учредителя или, а ако няма такъв – по предложение на Изпълнителния Директор;

(3) Дейността на Фондацията не се прекратява при смърт на учредителя или при обявяването му за отсъстващ.

Ликвидация

Чл.18. (1) При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от учредителя, освен при условията на ЗЮЛНЦ и този устав.

Имущество след ликвидация

Чл.19. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите, ако има такива, имущество на фондацията се осъществява при условията на чл.13 от учредителния акт и закона.

(2) Лицата, придобили имущество в резултат на ликвидация, отговарят за задълженията на фондацията до размера на придобитото.

Заключителни разпоредби

Чл.20. За всички неуточнени в този учредителен акт (устав) въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.